Montasser.png
Montasser AlDe’emeh

Montasser AlDe’emeh is een Belgisch-Palestijnse islamoloog, onderzoeker, jihadexpert, auteur … en nog veel meer. Ooit stond Montasser AlDe'emeh op het punt om zelf de wapens op te nemen, maar hij kon zich bevrijden van zijn haat. Voor zijn doctoraatsonderzoek trok hij naar Syrië om er te leven onder de IS-strijders en hen te interviewen over hun beweegredenen. In 2016 ging hij naar Irak, om met eigen ogen te zien hoe Koerdische peschmerga-strijders IS bekampten.

Montasser AlDe’emeh zette zijn kennis in om teruggekeerde Syriëstrijders te begeleiden. Daarmee stopte hij na de aanslagen van 2015 in Parijs. Via zijn kenniscentrum ‘De Weg naar’ bleef hij deradicaliseringsprogramma’s aanbieden, maar na aanhoudende doodsbedreigingen hield hij ook dit werk voor bekeken. In 2016 onthulde hij dat hij tegelijk werkte als spion voor de Belgische staatsveiligheid. Hierover publiceerde hij in 2018 het boek ‘Dubbelleven’.       

Julian Baggini.png
Julian Baggini

Julian Baggini is een Britse filosoof, schrijver, columnist en gewaardeerd spreker. Hij is oprichter van The Philosophy Magazine en blogt op z’n site Microphilosophy. Zijn Ted-talk over de vraag ‘Wat is je echte zelf?’ werd meer dan een miljoen keer bekeken. Baggini houdt zich vooral bezig met persoonlijke identiteit. Wat is een zelf? Hoe construeert je brein die ervaring van een continu ‘ik’? Moeilijke vragen, die Baggini op een toegankelijke en onderhoudende manier behandelt.

In z’n boek The Edge of reason. A rational skeptic in an irrational world stort Baggini zich op de rede. Dat is en blijft immers onze belangrijkste tool om de problemen waarmee moderne, hypercomplexe samenlevingen worden geconfronteerd tegemoet te treden. We moeten wel de beperkingen en de foutieve voorstellingen van de rede erkennen en corrigeren, zonder daarmee het kind met het badwater weg te gooien.

Philipp Blom.png
Philipp Blom

Historicus, filosoof en auteur Philipp Blom werd bekend met zijn boek Het verdorven genootschap, een schitterend staaltje ideeëngeschiedenis over het salon van Baron Thiry d'Holbach, waar de grootste geesten van die eeuw – Diderot, Hume, Rousseau – samenkwamen en de grondslagen legden voor het moderne denken.

Verder schrijft hij naast journalistiek werk voor tal van internationale tijdschriften en kranten ook filosofische essays, zoals zijn meest recente boek Wat op het spel staat. Volgens Blom zijn de liberale ideeën uit de zeventiende eeuw omgeslagen in egocentrisme en opportunisme, met als gevolg dat we nu in een situatie verzeild zijn geraakt waar alles op het spel staat. De klimaatcrisis, de digitalisering en het consumentisme zijn volledig ontspoord en het is nog maar de vraag of we ons nog zullen kunnen redden.

Johan Braeckman.png
Susan Blackmore.png
Susan Blackmore

Fysiologe en psychologe Susan Blackmore brak door met haar belangrijke bijdrage aan de theorie van culturele evolutie en memen in haar boek The meme machine. Ze werd 2015 gekozen tot een van de 100 Global Minds.

In de memetica (de studie van memen) wordt onze cultuur bestudeerd als een evolutionair proces – onderhevig aan de wetten van de evolutietheorie. Memen vervullen daarin de rol die genen vervullen in de biologische evolutie. Sinds 2008 werkt Blackmore aan een theorie rond tremen: de derde soort evolutionaire replicatoren. Tremen huizen niet in cellen (zoals genen), of in onze hoofden (zoals memen), maar worden in computers en servers opgeslagen, gesorteerd, gekopieerd en gevarieerd zonder dat daar nog mensen aan te pas komen. Zo ontstaat er een nieuw evolutionair proces. Dit perspectief opent een heel nieuwe manier van denken over artificiële intelligentie.

Maarten Boudry.png
Maarten Boudry

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry trok na 10 jaar academisch onderzoek naar irrationaliteit vanuit evolutionair en epistemologisch oogpunt de deur van de UGent achter zich dicht. Hij is nu zelfstandig filosoof en auteur. In zijn succesvolle boek Illusies voor gevorderden (2015), beargumenteerde Boudry dat alle illusies gevaarlijk zijn, ook illusies die op het eerste zicht nuttig lijken.

Dit najaar verschijnt De redelijke optimist. Waarom vooruitgang geen geloof is. Hierin vertolkt Boudry zijn vooruitgangsoptimisme en polemiseert hij in zijn gekende, spitante stijl tegen doemdenkers en cultuurpessimisten. We staan volgens Boudry niet op de rand van de afgrond, en heimwee naar vroeger is volkomen misplaatst. Dit is de beste tijd ooit: we leefden nooit zo lang, welvarend, veilig en gelukkig.   

Johan Braeckman

Johan Braeckman is een van de bekendste filosofen van Vlaanderen. Sinds 1998 is Braeckman professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Daarnaast schrijft hij en geeft regelmatig lezingen over onderwerpen als kritisch denken, de evolutietheorie, bio-ethiek, wetenschap en religie.

Braeckman verstaat als geen ander de kunst om het wetenschappelijk en filosofisch denken op een bevattelijke en onderhoudende manier onder de aandacht te brengen. Naast tal van wetenschappelijke artikels publiceerde Johan Braeckman ook cd-boxen met hoorcolleges. Over kritisch denken verscheen van hem, samen met Maarten Boudry, het boek De ongelovige Thomas heeft een punt (2011). 

Jamila Channouf.png
Jamila Channouf

Auteur en initiatiefneemster Jamila Channouf werd door de Morgen omschreven als ‘de leading lady van de superdiverse samenleving’. Ze zet zich al jarenlang in voor diversiteit, gelijkheid en actief pluralisme. In Gent werkt ze aan initiatieven van onderuit en ligt ze aan de basis van de Gentse lente. Al die ervaringen, van haar jeugd in Borgerhout tot haar engagement in Gent, leverde stof genoeg voor haar debuut Sandwichkinderen. Hoe zoeken we naar verbinding in onze superdiverse samenleving? Jamila Channouf weet daar wel raad mee.

Paul Cliteur.png
Paul Cliteur

 

Paul Cliteur is rechtsgeleerde en filosoof. In Leiden doceert Cliteur encyclopedie van de rechtswetenschap, maar hij is ongetwijfeld het meest bekend als controversiële opiniemaker. Cliteur verdedigt met vuur de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, het recht op zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van elke mens en dierenrechten.

Cliteur is een hevig criticus van religie en van wat hij de ‘Goddelijke beveltheorie’ noemt: een onderwerping aan door religie ingegeven wetten. Dat is volgens hem de hoofdoorzaak van de huidige problemen met het gewelddadig religieus fundamentalisme. Deze lijn werkt hij verder uit in het boek In naam van God, dat hij samen met Dirk Verhofstadt schreef, en waarin ze de term theoterrorisme introduceren.     

Mark Coeckelberg.png
Mark Coeckelbergh

Mark Coeckelbergh, momenteel professor in de filosofie van media en technologie aan de universiteit van Wenen, kun je gerust een wereldautoriteit op vlak van robotfilosofie noemen. Zijn boeken en wetenschappelijke artikels vinden internationaal veel weerklank. De krant De Tijd nam hem op in de lijst de belangrijkste Belgische tech-pioniers, hij publiceerde opiniestukken in The Guardian en Wired, werd genomineerd voor de World Technology Awards en zetelt in allerhande internationale expertgroepen en adviescommissies over AI, robots, en technologie.

Coeckelbergh ziet technologie niet als gebruiksinstrument maar wel als een actief tandwiel dat mee onze maatschappij bepaalt.

Untitled-1.png
Ignaas Devisch

Ignaas Devisch doceert ethiek, filosofie en medische filosofie aan de Universiteit Gent. Hij verschijnt regelmatig in dagbladen en op tv als commentator, opiniemaker en expert in medische- en bio-ethische kwesties. De laatste jaren groeide hij uit tot een van de bekendste publieke filosofen van Vlaanderen.

Ignaas Devisch valt op door zijn originele standpunten, voorbij de waan van de dag: zo pleitte hij in Rusteloosheid voor een rusteloos leven. In Het empathisch teveel ging hij in tegen de trend om empathie naar voor te schuiven als oplossing voor allerhande sociale problemen. Dit jaar verscheen zijn essay De naakte waarheid, waarin hij wijst op de beperkingen van de rede.

Katrien Devolder.png
Katrien Devolder

Katrien Devolder werkt rond biomedische ethiek aan de Universiteit van Oxford. Eerder verrichte ze onderzoek aan de universiteiten van Gent, Harvard en Princeton. Haar in 2006 behaald doctoraat ging over embryonaal stamcelonderzoek, en sindsdien is ze de ethische vragen die rijzen bij wetenschap, technologie en geneeskunde kritisch blijven analyseren. Ze wil beleidsmakers en het brede publiek informeren over deze ethische kwesties. In haar recenter onderzoek spitst ze zich toe op de medeplichtigheid van medici bij misdaden tegen de menselijkheid en ander kwaad. 

Leen De Vreese.png
Leen De Vreese

Wetenschapsfilosofe Leen De Vreese  (UGent) doet onder meer onderzoek naar oorzakelijkheid in de genetica. Met andere woorden: hoe zit het met de invloed die onze genen op ons hebben? Hoe oefenen ze die invloed uit? Wat bedoelen we als we zeggen dat een gen een bepaald gedrag veroorzaakt? De Vreese bestudeert deze vragen in het kader van haar algemene, wetenschapsfilosofische interesse in causaliteit en wetenschappelijke verklaringen.

Jan Dumolyn

Jan Dumolyn is professor middeleeuwse geschiedenis aan de UGent. Zijn publicaties over het middeleeuwse Vlaanderen vinden internationale weerklank. Naast zijn wetenschappelijk werk als mediëvalist is Dumolyn al sinds zijn jeugd maatschappelijk en politiek geëngageerd. Jan Dumolyn is een uitgesproken Marxist en neemt geen blad voor de mond.

In debatten is hij niet alleen kritisch voor de rechterkant van het politieke spectrum, maar hij is ook vaak hard voor de links-progressieve en groene beweging. Dumolyn publiceerde bij uitgeverij EPO België. Een geschiedenis van onderuit, waarin hij focust op de ‘kleine man’, de stemlozen die mee onze geschiedenis maakten.

Dumolyn.png
El Khalfioui.png
Mohamed El Khalfioui

Mohamed El Khalfioui studeerde gezinswetenschappen en politicologie. Momenteel is hij algemeen coördinator van Kif Kif, een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Ze doen dit met kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven. Zo willen ze een andere stem laten horen in het debat over de interculturele samenleving. Mohamed El Khalioufi’s expertisedomeinen zijn progressieve politiek, racisme & discriminatie en identiteitspolitiek.

KAtleen Gabriels.png
Katleen Gabriels

Katleen Gabriels van de Technische Universiteit Eindhoven bestudeert de filosofie en ethiek van technologie, media- en computerethiek, The Internet of Things, big data, Virtual Reality, AI en robotethiek.  Met haar onderzoek naar ethische vragen rond artificiële intelligentie, dataverzameling en toekomstige technologieën hoopt ze de AI-storm voor te zijn om zo een moreel kader te creëren dat onze maatschappij beschermt.

In 2016 verscheen haar eerste boek Onlife, hoe de digitale wereld je leven bepaalt.  Daarin lanceerde ze een wake-up call aan iedereen die denkt dat hij niets te verbergen heeft op het internet. Volgens Gabriels worden onze vrijheid, zelfstandigheid en waardigheid wel degelijk op de proef gesteld.

Alicja Gescinska.png
Alicja Gescinska

Filosofe Alicja Gescinska vluchtte als zevenjarig meisje weg uit het communistische Polen, niet verwonderlijk dat vrijheid een van de centrale thema’s is in haar filosofisch en literair werk. Op persoonlijk en filosofisch vlak is ze nog steeds onderweg, zegt ze: altijd zoekend, nergens volledig thuis.

Ze brak in 2012 door met haar boek De verovering van de vrijheid, en ontpopte zich sindsdien tot een van de markantste jonge intellectuelen in Vlaanderen. Ze trok naar Princenton University in de VS voor postdoctoraal onderzoek en doceerde politieke wetenschappen aan het Amherst College.

Met haar roman Een soort van liefde won ze de Vlaamse Debuutprijs 2017. Voor Canvas maakte ze de memorabele reeks Wanderlust, waarin ze denkers uit alle mogelijke filosofische en religieuze tradities interviewde. In het najaar verschijnt haar nieuwste boek: Thuis in muziek.

Kristien Hens

Bio-ethica Kristien Hens is gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Ze onderzoekt hoe nieuwe bevindingen uit de epigenetica invloed hebben op ons mensbeeld, en meer specifiek op ethische vragen uit de kinderpsychiatrie.

Verder buigt Kristien Hens zich over kwesties rond nieuwe genetische technologieën zoals prenatale screenings en genoomanalyse. Wat betekenen die nieuwe technologieën voor de ouderlijke verantwoordelijkheid? Stellen we de ouderlijke autonomie en vrijheid (om wel of geen kinderen te hebben, om wel of geen prenatale screening te doen) centraal of hebben ouders de morele plicht om te kiezen voor een kind dat een zo goed mogelijk leven kan leiden? 

Kristien Hens.png
Gert Matthijs.png
Gert Matthijs

Gert Matthijs is moleculair geneticus, hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de KUL en hoofd van het Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek van het Centrum Menselijke Erfelijkheid aan het UZ Leuven. Hij doet genetisch onderzoek naar een groep van zeldzame, aangeboren stofwisselingsziekten. 

Caroline Pauwels.png
Steven Pinker.png
Caroline Pauwels

Caroline Pauwels werd in april 2016 rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ze is ook filosoof en communicatiewetenschapper, gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector.

Van 2000 tot 2016 was zij directeur van SMIT, een onderzoekscentrum dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën, en sinds 2004 deel uitmaakt van het netwerk iMInds. (later IMEC). Binnen iMinds leidde Caroline Pauwels het Digital Society departement, dat onderzoeksgroepen van Gent, Leuven en Brussel samenbracht. In 2015 organiseerde ze de eerste World Difference Day, een evenement dat aandacht vestigt op de vrijheid van meningsuiting en media.

Steven Pinker

Cognitief psycholoog Steven Pinker is een van de bekendste en invloedrijkste intellectuelen ter wereld. Hij is professor aan de universiteit van Harvard, en schreef een aantal wetenschappelijke bestsellers.

Hij brak door met zijn taaltheorie, waarin hij laat zien hoe evolutie ons aangeboren taalvermogen heeft vormgegeven en kan verklaren. Zijn boek over dat onderwerp The Language Instinct werd een internationaal succes en zorgde voor vernieuwde aandacht voor de evolutionaire oorsprong van taal.

In zijn invloedrijke boek The Blank Slate ging hij in tegen het heersende paradigma in de sociale wetenschappen: het idee dat er niet zoiets bestaat als een aangeboren menselijke natuur en de mens bij geboorte een tabula rasa is. Volgens Pinker is de mens geen onbeschreven blad, maar wordt ons gedrag voor een groot deel gevormd door (aangeboren) evolutionair-psychologische adaptaties. 

Tegenwoordig werpt Pinker zich op als vurig verdediger van de Verlichting en haar project gebaseerd op rede en wetenschap. In zijn bestsellers The Better Angels of our Nature  en Enlightenment now beargumenteert hij, gewapend met een arsenaal aan data, hoe we dankzij de Verlichting een enorme vooruitgang hebben gekend, het geweld in moderne samenlevingen aanzienlijk konden terugdringen, en de toestand van de mensheid beter dan ooit is.

Alexander Roose

Alexander Roose, professor Franse literatuur aan de UGent en voormalig docent in Cambridge, is een erudiet kenner van het werk van Michel de Montaigne. Hij publiceerde in Le Dictionnaire Montaigne en Montaigne Studies, schreef de theatermonoloog Montaigne voor Koen de Sutter en is auteur van De vrolijke wijsheid. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne. Filosofie is bij Montaigne een oprechte poging zichzelf beter te begrijpen, en op zoek te gaan naar een goed, moedig en waarachtig leven. Hij probeerde al denkend rust te vinden, als rusteloze geest in een turbulente tijd. Daarom dat ook wij nog veel van hem kunnen leren. En daarvoor is er geen betere gids dan Alexander Roose. 

Alexander Roose.png
Hans Schnitzler.png
Hans Schnitzler

Filosoof Hans Schnitzler schrijft columns, opiniestukken, essays en boeken. Hij onderzoekt ons leven in een steeds digitaler wordende wereld. Zo vroeg hij zich in zijn Kleine filosofie van de digitale onthouding af wie er nu eigenlijk beter wordt van het feit dat we alsmaar meer bereikbaar en verbonden zijn. Hij ging daarvoor in gesprek met millenials die een digitale detox hebben ondergaan, en dat resulteerde in een behoorlijk confronterend boek.

 

Met Het digitale proletariaat schreef hij opnieuw een bijtende kritiek op onze digitale cultuur. Volgens Schnitzler brengt die namelijk een digitaal proletariaat voort: de mens wiens aandacht, emoties, vriendschappen, ideeën en fantasieën – kortom zijn hele bewustzijn – tot koopwaar wordt gereduceerd.

Tomas Serrien.png
Tomas Serrien

Muziekfilosoof Tomas Serrien zag zijn masterproef bekroond tot beste Nederlandstalige masterproef in de wijsbegeerte. Het project mondde uit in zijn veelgeprezen debuut Klank. Een filosofie van de muzikale ervaring. Daarin probeert Tomas Serrien te achterhalen hoe we muziek gewaarworden. Wat maakt onze beleving van muziek zo kenmerkend?  Hij doet dat aan de hand van diverse muziekstukken, gebundeld in eenvoudig te beluisteren afspeellijsten. Al doende raakt hij heel wat interessante vragen aan: wat is het verschil tussen muziek en geluid? Wat is de muzikale tijd? Hoe ervaren doven muziek? Wat is de rol van emoties bij het luisteren naar muziek?

In zijn vrije tijd drumt Tomas Serrien voor verschillende bands, en ontwikkelde hij een online platform voor vrije dialoog met zijn website Mirari.

Luc Steels

Aan computerwetenschapper en AI-pionier Luc Steels is de apocalyptische beeldvorming rond AI (Terminator! Superintelligentie! Vernietiging van de mens!) niet besteed. Hij weet waarover hij spreekt: Luc Steels is een echte pionier in zijn onderzoek naar artificiële intelligentie. Hij onderzoekt AI in relatie tot allerhande intelligente vermogens zoals het zicht, robotgedrag en taal.

Luc Steels studeerde computerwetenschappen aan het gereputeerde Massachusets Institute of Technology (MIT). In Parijs richtte hij in 1996 het Sony Computer Science Laboratory op, en als hoogleraar  informatica aan de VUB en lid van het VUB Artificial Intelligence Lab schreef hij meer dan 200 wetenschappelijke artikels, 15 boeken en een opera over artificiële intelligentie.

Raymond Tallis.png
Raymond Tallis

 

Raymond Tallis is een van de meest veelzijdige intellectuelen ter wereld. Naast filosoof is hij ook dichter/schrijver, cultuurcriticus, arts en neurowetenschapper. Raymond Tallis heeft er een indrukwekkende internationale academische carrière opzitten als professor in de geneeskunde. Hij deed onderzoek naar de neurologische ontwikkelingen bij ouderen en publiceerde daarover in vooraanstaande medische tijdschriften als The Lancet. Nadat hij in 2006 stopte als arts, richtte hij zich volledig op zijn schrijverschap en filosofie.

Als filosoof is hij bekend omwille van zijn aanvallen op het post-structuralisme, en zijn kritiek op veel van de hedendaagse veronderstellingen rond AI en het menselijk bewustzijn. Raymond Tallis werd in 2009 door The Economist genoemd als een van de belangrijkste nog levende polymaths (iemand wiens expertise zich uitstrekt over een grote verscheidenheid aan onderwerpen).

Luc Steels.png
René Ten Bos

 

René Ten Bos volgde in 2017 Marli Huijer op als de Nederlandse Denker des Vaderlands. Hoewel hij dat een ‘overbodig instituut’ vindt, doet hij het graag en probeert hij op die manier een breed publiek enthousiast te maken voor filosofie. Dat is Ten Bos ten voeten uit: een tegendraadse, veelzijdige denker met een groot gevoel voor humor. Als echte tegendenker zet hij gangbare perspectieven opzij en biedt hij een kritisch perspectief.

 

Zijn meest recente boeken zijn Dwalen in het Antropoceen, waarin hij zich afvraagt of de mens een pest of een zegen is voor de aarde, en Het volk in de Grot, dat gaat over een nieuwe visie op de tegenstelling tussen volk en elite. René Ten Bos is filosofieprofessor en hoogleraar managementfilosofie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Jean Paul Van Bendegem

Filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem ging dit jaar met pensioen, na een lange carrière als professor wetenschapsfilosofie en logica aan de VUB. Van Bendegem kan als geen ander verbanden leggen tussen de meest uiteenlopende zaken. Zo behandelt hij in zijn boek Elke 3 seconden (2014) de connectie tussen seks en wiskunde. In zijn laatste werk Verdwaalde stad – filosoferen langs straten en pleinen (2017) meandert hij al denkend door plaatsen die men dacht te kennen.

Met zijn bijzondere gevoel voor humor is hij ook een graag geziene gast in allerhande panels en tv-programma’s. Samen met Vitalski en Johan Braeckman maakte Van Bendegem een voorstelling over hun gedeelde passie: Sherlock Holmes. Niet toevallig iemand die pijlsnel verbanden legt en de wetenschappelijke methode op een briljante en spitsvondige manier toepast.   

Floris van den berg.png
Floris van den Berg

Wetenschapsfilosoof Floris van den Berg is overtuigd veganist, ecohumanist en uitgesproken atheïst. Als docent en onderzoeker is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht. In De Vrolijke Veganist en Beter weten. Een filosofie van het ecohumanisme doet hij zijn milieufilosofie uit de doeken.

Van den Berg schuwt radicale stellingnames en de straffe uitspraken niet, maar weet die altijd haarfijn te beargumenteren in indrukwekkende en soms vuistdikke boeken. In zijn meest recente boek De Olijke Atheïst weerlegt hij op een villeine manier nagenoeg elk argument dat mensen voor hun geloof naar voren schuiven.

van Bendegem.png
Rene Ten Bos.png
Bram Vanderborght

Bram Vanderborght werkte in het Japanse robotmekka Tuskuba en in Italië. Tegenwoordig is hij professor robotica aan de VUB en onderzoeker bij Brubotics, het roboticalabo van de VUB. Daar ontwikkelt hij exoskeletten om mensen te helpen revalideren na een beroerte of ruggenmergletsel, prothesen voor verbeterde mobiliteit, assistieve robots en sociale robots voor bijvoorbeeld kinderen met autisme.

Hij onderzoekt hoe mens en robot kunnen samenwerken. Daarnaast denkt hij na over de rol van technologie voor de maatschappij en het ethisch gebruik van technologie. Bram Vanderborght steekt veel tijd in wetenschapscommunicatie en probeert zijn passie voor robots zoveel mogelijk over te brengen op kinderen en jongeren, onder meer door de robotwedstrijd RoboCup Junior en boeken als Robots binnenstebuiten.    

bram vanderborght.png
Miriam van Reijen

 

Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie en ethiek aan verschillende universiteiten en hogescholen, en werd bekend als vooraanstaand Spinozakenner. Tegenwoordig legt ze zich toe op praktische filosofie, en geeft ze talloze lezingen, workshops, trainingen en cursussen. Op de Internationale School voor Wijsbegeerte verzorgt ze als hoofddocent de opleiding Filosofie in de Praktijk.

 

Door haar interesse in Spinoza én in filosofie als praktische levenswijsheid, kwam ze vanzelf bij de Stoïcijnen terecht. Daarover schreef ze haar meest recente boek Stoïcijnse levenskunst. Evenveel geluk als wijsheid. In de Oudheid was filosofie immers in de eerste plaats onderdeel van een zoektocht naar een gelukkig en zinvol leven.

Peter-Paul Verbeek.png
Peter-Paul Verbeek

 

De vooraanstaande Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek is ingenieur en professor in de filosofie van mens en techniek aan de universiteit van Twente. Hij zetelt in talloze adviesorganen, waaronder de World Commission for the Ethics of Science and Technology van UNESCO.

Peter-Paul Verbeek onderzoekt hoe techniek ons leven en ons gedrag stuurt en hoe technologie ingrijpt in ons menszijn. Volgens hem zijn mens en techniek geen tegengestelden, maar is de mens een door en door technisch wezen dat via technologie zijn leven vormgeeft.  De vraag is dus niet óf we techniek moeten gebruiken maar hoe we dat moeten doen. Welke ethische lading bevat een technologie? Wat is een goede manier van leven met een bepaalde technologie? En uiteindelijk: wat willen we van de mens maken?

Dirk Verhofstadt

 

Dirk Verhofstadt is politiek filosoof, professor media en ethiek aan de UGent en publicist. Verhofstadt is een vurige liberaal en voorvechter van het individuele zelfbeschikkingsrecht van elke mens. Vehofstadt heeft wel snedige kritiek op het rechtse liberalisme: het neoliberalisme en het libertarisme vindt hij aanfluitingen van het ware liberale gedachtegoed.

Als publicist en opiniemaker is Verhofstadt wellicht het bekendst omwille van zijn radicale religiekritiek. Hij stelt onomwonden dat religies, alhoewel ze in bepaalde gevallen ook een positieve invloed kunnen hebben op enkelingen, intrinsiek en manifest inhumaan en onverdraagzaam zijn. In zij meest recente boek In naam van God gaat hij samen met zijn Nederlandse collega Paul Cliteur op zoek naar de bronnen van wat zij theoterrorisme noemen: moorden in naam van God.  

Miriam van Reijen.png
Dirk Verhofstadt.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
electroden6-8.png
electroden3-8.png
electroden4-8.png
electroden5-8.png
electroden2-8.png
electroden2-8.png
electroden5-8.png
electroden3-8.png
electroden5-8.png
electroden3-8.png
electroden2-8.png
electroden5-8.png
electroden1-8.png
electroden5-8.png
electroden2-8.png
electroden2-8.png
electroden6-8.png
electroden2-8.png